About

Background EXERCISE IS MEDICINE THAILAND

 
 
 

      ในปี2552ภายหลังการประชุมประจำปีของ American College of Sports Medicine ( ACSM) ที่เมืองบัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ACSM ได้นำประเด็นการออกกำลังกายมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ในโอกาสดังกล่าวคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและอภิปรายซักถาม เพื่อนำยโยบายดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย
      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้ดำเนินการจัดทำและเสนอโครงร่างต่อ ACSM และได้รับการอนุมัติการสนับสนุนให้เริ่มดำเนินงาน Exercise is Medicine in Thailand (EIM Thailand) ที่ต่อมาถูกเรียกว่าการออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ปรากฎอยู่ในโครงร่างที่นำเสนอดังนี้
            1.วิทยาลัยฯ จะเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่าย EIM ในประเทศไทยบนพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และองค์กรวิชาชีพแพทย์เพื่อเป็นแกนผลักดันการดำเนินงาน (EIM Task Force)
            2. EIM Thailand จะผลักดันให้แพทย์นำหลักการสั่งการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเป็นแนวปฏิบัติทางการแพทย์ (Exercise Prescription as a Medical Tool) โดยจัดการอบรมองค์กรวิชาชีพแพทย์
            3. EIM Thailand จะผลักดันให้ Exercise Prescription เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
            4. EIM Thailand จะรณรงค์การให้บริการและรับผิดชอบสุขภาพอนามัยของชุมชน(Corporate Social Responsibility, CSR) และสนับสนุนให้เครือข่ายสามารถสร้างงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research, R2R)
            5. EIM Thailand จะสร้างสื่อใน 2 ระดับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

กรรมการบริหาร EIM Task Force Thailand

Partners

exercise is medicine thailand